Καινοτομίες

Το EDGE στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας των νέων με αναπηρίες και της ευρύτερης κοινωνίας, με ένα εντελώς καινοτόμο τρόπο.

Η προσέγγιση του έργου είναι καινοτόμος για τους ακόλουθους κύριους λόγους:

  1. Θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προκειμένου να προωθηθεί η απασχολησιμότητα της ομάδας στόχου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο κατευθύνσεων: συνεταιρική και αυτοαπασχόληση ·
  2. Θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και μεθοδολογίες για τη στήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης της ενσυνειδητότητας).
  3. Οι εταιρείες και οι υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού θα συμμετέχουν και θα υποστηρίζονται ενεργά μέσω ενεργειών που αποσκοπούν στη δημιουργία Ενταξιακών/Συμπεριληπτικών περιβαλλόντων εργασίας.

Powered by LibLab